10 - 10-

(J10-J18)

J10 ,

: () Haemophilus influenzae [ -]: . (A49.2) . (G00.0) . (J14)

J11 ,

: } } : () Haemophilus influenzae [ -]: . (A49.2) . (G00.0) . (J14)

J12 ,

: , , : (P35.0) : . : . (J69.0) : . (O74.0) . (O29.0) . (O89.0) . (P24.9) . (J69.-) . (P23.0) . (J10.0, J11.0) . (J84.9) . (J69.1)

J13 , Streptococcus pneumoniae

, S. pneumoniae : , S.pneumoniae (P23.6) , (J15.3-J15.4)

J14 , Haemophilus influenzae [ -]

, H. influenzae : , H.influenzae (P23.6)

J15 ,

: , , S.pneumoniae H.influenzae : , (J16.0) (P23.-) (A48.1)

J16 , ,

: (A70) (B59) : . (J18.9) . (P23.-)

J17* ,

J18

: (J85.1) (J70.2-J70.4) : . : . (J69.0) . : . (O74.0) . (O29.0) . (O89.0) . (P24.9) . (J69.-) . (P23.9) . (J84.9) . (J69.1) , (J67-J70)

MK-10

:

10:

 

10- (-10) , , .

-10 1999 27.05.97. 170

(-11) 2017 .